Често задавани въпроси

погребална дейност 

Смъртният акт е безсрочен и се съхранява в общината.

За да имате право на наследствена пенсия починалият съпруг/съпруга трябва да:

  • да е бил здравно осигурен
  • пенсионер
Кремирането на телата на покойниците се извършва в нови съвременни кремационни пещи в крематориума в гр. София. За извършване на кремацията, тялото задължително трябва да е в дървен ковчег и в него не трябва да има метални части, предмети и материали. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран и не позволява влизане на повече от един ковчег. Температурата, при която изгаря тялото, е 800°-1000°С. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути. След приключване на горивния процес, костите се охлаждат, смилат се и праха се запечатва в урна.
Кремацията се извършва най-късно до 48 часа след приемане на покойника в крематориума и при условие, че са приети и обработени необходимите документи за извършването й.
Препис-извлечение от Акт за смърт. Талон за кремация (разрешително) от лекаря, констатирал смъртта, с който декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано (Приложен образец); Декларация от най-близък наследник в низходящ ред по права линия (Приложен образец) за желание за извършване на кремация и копие на документа за самоличност на починалото лице; Заб.: Наследствената връзка задължително се удостоверява с представяне на оригинален документ за родствена връзка, акт за брак, свидетелство за раждане или удостоверение за наследници.
Урната може да се съхранява в дома. Прахът може да се разпръсва сред природата

За първи път у нас е създадена възможност за наблюдаване на кремацията в специална зала за присъствие на близки на покойниците. Целта е да се показва и утвърждава в съзнанието на обществото, че кремацията е достъпен и едновременно с това достоен начин за раздяла със скъп човек.

Не, изгарянето на животни се извършва единствено в екарисажи. На този етап на територията на страната няма изграден крематориум за животни.

Според чл. 40  от Закона за гробищата и погребенията,  погребването на покойници извън гробнищния парк (гробище) се допуска по изключение, с решение на Министерския съвет в случай на особени заслуги на лицето към държавата или нацията.

С решение на ръководните органи на регистрираните в Република България вероизповедания може да се погребват лица от тези вероизповедания в храмовете или в прилежащите им терени.